Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)


Společnost [SINE SILESIA s.r.o.] se sídlem [Hybernská 1007/20 110 00 Praha], IČ: [04699963], která provozuje webové stránky www.sine.cz, jako správce osobních údajů informuje jejich úživatele o zásadách ochrany soukromí a zpracování osobních údajů. Společnost SINE sine s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále GDPR) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zásady nabývají platnosti dnem 1. srpna 2021.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Z jakých důvodů zpracováváme osobní údaje?

Na základě nařízení 2016/679 čl. 6 odst. 1 písm. b) c) a d)

 • uzavření smlouvy a její plnění
 • fakturování služeb a vedení účetnictví
 • informování o změnách poskytovaných služeb
 • případné reklamace služeb
 • případného soudního sporu

Na základě nařízení 2016/679 čl. 6 odst. 1 písm. f)

 • informování vás v kritických situacích a při možném vzniku škody
 • vedení přehledu zákazníků a jejich vývojů v čase
 • vedení přehledu dodavatelů a jiných smluvních partnerů

Jakým třetím stranám můžeme poskytnout osobní údaje?

 • našim externím spolupracovníkům a dodavatelům a to pouze za účelem plnění smlouvy
 • poskytovatelům ICT
 • agenturám zajišťujícím marketingové služby

Osobní údaje do zemí mimo EEA neposkytujeme, s výjimkou poskytovatelů mailových, nebo cloudových služeb.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Po dobu nezbytně nutnou k plnění smluvních vztahů mezi subjektem a námi, pro uplatňování nároků těchto smluvních vztahů, a po dobu 20 let od ukončení smluvního vztahu.

Po ztrátě důvodu k uchování osobních údajů provádíme jejich vymazání nebo likvidaci.

Jaké druhy osobních údajů zpracováváme?

 • Kontaktní údaje
 • Identifikační údaje
 • Údaje o využívání služeb

Jak přistupujeme k zabezpečení zpracování osobních údajů?

Na základě nařízení 2016/679 čl. 32 osobní údaje:

 • Šifrujeme – na webu používáme zabezpečený protokol HTTPS.
 • Zajišťujeme jejich dostupnost a odolnost – data zálohujeme, používáme antivirový program.
 • Zajišťujeme jejich důvěrnost a integritu – osobní údaje jsou zabezpečené a bez autorizovaného přístupu nedostupné, v případě elektronických dat používáme silná hesla.
 • Posuzujeme míru bezpečnostních rizik při zpracování osobních údajů (zničení, ztráta, neoprávněné pozměňování) a přiměřeným způsobem děláme vhodná protiopatření.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

V souvislosti s námi prováděným zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, kdy přístupem k osobním údajům se rozumí právo subjektu údajů získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:
 1. účely zpracování,
 2. kategorie dotčených osobních údajů,
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Pokud správce o fyzické osobě žádné údaje nezpracovává, poskytuje se informace, že osobní údaje tazatele nejsou předmětem zpracování osobních údajů ze strany správce. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

 • právo na opravu, což znamená, že pokud zjistíte, že Váš osobní údaj, který zpracováváme, je neúplný či nepřesný, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“), znamená, že vymažeme Vaše osobní údaje,
 1. pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 2. zpracování je protiprávní,
 3. vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
 4. nám to ukládá zákonná povinnost.
 • právo na omezení zpracování údajů; znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně mohou být použity z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 • právo vznést námitku proti zpracování; znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 • právo na přenositelnost, kdy máte právo od nás získat všechny Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V případě potřeby se obraťte se svými dotazy či požadavky na sine@sine.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 01. 08. 2021.

Cookies


Co je to cookies?

Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod., a zjednodušují tak používání webů.

Cookies se ukládají na straně klienta (uživatele) jako krátké textové soubory.

Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do cookies jakékoliv informace, které o návštěvníkovi zjistí, a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka. V žádném případě však nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků.

Informací z cookies se dá posléze využívat pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků apod. Tyto informace však lze získávat i bez cookies, proto toto jejich využití nemůže být považováno za zvlášť nebezpečné.

Volně čerpáno z Wikipedie.

Jak cookies používáme?

Naše vlastní cookies

Naše vlastní cookies jsou nezbytně nutné, protože zajišťují správnou funkčnost webových stránek.

Cookies třetích stran

V našem oprávněném zájmu je použití nástrojů třetích stran k měření návštěvnosti a chování uživatelů na webu. Tyto soubory cookie nám pomáhají pochopit, jak je naše webová stránka používána. Na základě těchto anonymizovaných informací můžeme optimalizovat naší on-line nabídky.

Používáme následující nástroje a snimi spojené cookies:

 • Google Analytics – podrobnosti o tomto nástoji najdete zde
 • Google – bližší informace o pravidlech společnosti najdete zde

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním našich webů souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Jak zkontrolovat nastavení cookies v různých prohlížečích

Informace o možnostech nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto uvedených adresách:

Reference


ctpark logo
hyundai logo
nexen logo
brembo logo