Požární ucpávky a protipožární uzávěry


Pasivní systémy zamezující šíření požáru napříč budovou jsou jednou z nejdůležitějších oblastí požární ochrany. Hlavní součástí pasivního zabezpečení tvoří požární ucpávky na hranicích požárních úseků. Požární ucpávky zabraňují rozšíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky skrze prostupy mezi konstrukcemi (kabeláž, potrubí apod.).

Požární ucpávky se netýkají pouze novostaveb, ale i staveb v užívání kdykoliv, je-li v požárních úsecích proveden zásah. Bez utěsnění nových prostupů nemůže požární úsek plnit svojí funkci při bránění šíření požáru.

Tvrdá požární ucpávka

Tvrdá požární ucpávka

 • Slouží k utěsnění jak kabelů a kabelových lávek, tak prostupů klimatizace, kovových a plastových trubek (v kombinaci s dalšími systémy).
 • Široké spektrum použití nabízí možnost utěsnění na bázi tvrdé minerální vaty a protipožární malty. Protipožární malta po nanesení utvoří celistvou přepážku s velmi vysokou pevností.
 • Ucpávka je plynotěsná, odolná proti vodě, tlaku, chemickým látkám různého druhu a radioaktivitě.
Měkká požární ucpávka

Měkká požární ucpávka

 • Řešení tohoto utěsnění je obdobné jako u elektrických kabelů a lávek. Liší se pouze v přesazích nátěrů protipožární barvy na prostupujících konstrukcích a nutností doplnit systém utěsnění plastových trubek o protipožární manžety, laminát nebo zpěňující tmel.
Utěsnění prostupu elektrických kabelů a kabelových lávek

Utěsnění prostupu elektrických kabelů a kabelových lávek

 • Aplikace systému nevyžaduje strojní vybavení, proto je tento způsob jedním ze základních systémů při zhotovování utěsnění velkého počtu prostupů malých i velkých rozměrů, s různými druhy prostupujících instalací.
 • Povrch ucpávky je velmi pružný a umožňuje snadné doplňovaní nových kabelů nebo opravu ucpávky při jejím narušení.
 • Měkkou protipožární ucpávkou se vytvoří utěsnění prostupu v požárně dělící konstrukci stropu nebo stěny. Je tvořena minerální vatou a následným nanesením příslušné vrstvy zpěňujícího protipožárního tmelu a barvy.
Přerušení plastového potrubí - protipožární manžeta

Přerušení plastového potrubí - protipožární manžeta

 • Jednoduchým a přesto velmi účinným opatřením je aplikace protipožární manžety, která v krátké době po vzniku požáru napění pod tlakem a tak plastovou trubku doslova přestřihne a otvor vyplní zpěněným grafitem. Uzavřený prostup má požární odolnost až 180 min.
 • Slouží k utěsnění rozvodů vodovodu a kanalizace, při kterých je nejpoužívanější materiál z plastické hmoty.
Přerušení plastového potrubí - zabudované pásky

Přerušení plastového potrubí - zabudované pásky

 • Stejně jako u ošetření manžetou brání toto systémové řešení šíření požáru způsobem tlakového přerušení potrubí a vyplněním vzniklého otvoru zpěněným grafitem jako zátkou.
 • Rozdíl mezi oběma řešeními je pouze v použitém materiálu a ve způsobu aplikace.
Protipožární nátěr kabelů a kabelových svazků

Protipožární nátěr kabelů a kabelových svazků

 • Vrstva zpěňujícího nátěru nanesená na jednotlivé kabely nebo kabelové svazky zabraňuje šíření požáru po těchto instalacích. Nátěr je neutrální vůči kabelové izolaci a má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti.
 • Uplatní se především u ošetření kabelových tras, ochraně kabeláže v chráněných únikových cestách, v kabelových kanálech a podobně.
Utěsnění kabelových prostupů protipožárními sáčky

Utěsnění kabelových prostupů protipožárními sáčky

 • Je velmi vhodná pro použití v objektech s nutností doplňování a výměny instalací (telekomunikace, počítačové sítě, elektrárny).
 • Ucpávku lze jednoduše rozebrat a znovu uvést do původního stavu.
 • Protipožárními zpěňujícími sáčky je možné vytvořit definitivní i provizorní požární ucpávku.
 • Možnost použití i v místech vystavených radioaktivnímu záření.
Utěsnění menších prostupů zpěnitelným tmelem

Utěsnění menších prostupů zpěnitelným tmelem

 • Systém je vhodný na utěsnění malých prostupů instalací a těsnění stavebních spár.
 • Protipožární zpěňující tmel se používá v kombinaci s minerální vatou. Prostup se vyplní vatou a poté se utěsní zpěňujícím tmelem. Účinkem tepla tmel několikanásobně zvětší svůj objem a vytvoří pevnou vrstvu, která brání šíření ohně na druhou stranu požárně dělící konstrukce.
Utěsnění prostupu za použití zpěnitelného tmelu s obsahem grafitu

Utěsnění prostupu za použití zpěnitelného tmelu s obsahem grafitu

 • Toto provedení ucpávky je vhodné k utěsnění jednotlivých kabelů a kabelových svazků, plastových trubek do průměru 50 mm, plastových elektro průchodek (tzv. husích krků) a stavebních spár.
 • Ucpávka se skládá z minerální vaty a speciálního tmelu, který při požáru několikrát zvětší svůj objem. K tomu vytvoří na prostupující instalace takový tlak, který rozdrtí i silnostěnnou plastovou trubku, vyplní prostory mezi kabely a uzavře plamenům cestu do dalších prostor.
Utěsnění stavebních spár a prostupů pomocí protipožární PU pěny

Utěsnění stavebních spár a prostupů pomocí protipožární PU pěny

 • Systém je vhodný k utěsnění méně přístupných prostupů stropu a stěn v případě nutnosti rychlé a doplňkové aplikace.
 • Protipožární PU pěna při reakci s vodou expanduje až 30 krát a vyplní neprodyšně prostup a prostor mezi instalacemi. Po zatvrdnutí se přebytečná pěna ořízne zároveň s konstrukcí.
Protipožární utěsnění dilatačních spár

Protipožární utěsnění dilatačních spár

 • Systém je flexibilní a umožňuje vzájemný pohyb těsněných konstrukcí se zachováním jejich celistvosti.
 • Vložením speciální pásky, složené z jedné nebo dvou vrstev průmyslového molitanu a dvou až tří vrstev protipožárního laminátu, se utěsní spáry mezi stěnou a stropem, ve stropě nebo ve stěně.

Vedle požárních ucpávek dodáváme a montujeme také protipožární uzávěry, včetně souvisejících stavebních prací.

Reference


ctpark logo
hyundai logo
nexen logo
brembo logo