Ošetření konstrukcí staveb proti požárům


Dle požadavků požárně bezpečnostních řešení ošetřujeme konstrukce staveb a technologie. Aplikujeme protipožární nátěry, nástřiky, omítky a obklady.

Požární ucpávky


Provádíme montáž požárních ucpávek na stavbách dle požadavků požárně bezpečnostního řešení. Dále poskytujeme pravidelné kontroly požárních ucpávek a audity celistvosti požárních úseků.

Vedle požárních ucpávek dodáváme a montujeme také protipožární uzávěry, včetně souvisejících stavebních prací.

Jaké technologie používáme?
Jaké technologie používáme ?

Ochrana dřevěných konstrukcí protipožární barvou

Ochrana dřevěných konstrukcí protipožární barvou

 • Protipožární nátěr je aplikovaný na dřevěné konstrukce, například krovy, obložení, podlahy apod.
 • Dřevěná konstrukce je obecně velmi dobře napadnutelná ohněm a také jej velmi dobře šíří. Díky nátěru se z lehce hořlavé konstrukce stává konstrukce se sice omezenou, ale poměrně velkou požární odolností.
Ochrana ocelové konstrukce protipožární barvou

Ochrana ocelové konstrukce protipožární barvou

 • Od teploty +500 °C klesá nosnost ocelových prvků. Nosníky ztrácejí svou pevnost a stavba se může poškodit nebo dokonce zřítit. Barva při teplotě 180 – 200° C napění a zabrání kritickému přehřátí oceli.
 • Tímto způsobem je možné dosáhnout až 90 minutovou požární odolnost se zachováním celistvosti a nosnosti konstrukce.
Ochrana ocelové konstrukce nástřikem na bázi minerální vaty

Ochrana ocelové konstrukce nástřikem na bázi minerální vaty

 • V případech, kdy není možné použít protipožární desky pro jejich vysokou hmotnost, doporučujeme použít protipožární nástřik.
 • Také na povrchu velmi složitých ocelových konstrukcí je možné vytvořit rovnoměrný a dobře přilnavý nástřik, který zabezpečí 30 až 240 minutovou požární odolnost.
Tvrdá požární ucpávka

Tvrdá požární ucpávka

 • Slouží k utěsnění jak kabelů a kabelových lávek, tak prostupů klimatizace, kovových a plastových trubek (v kombinaci s dalšími systémy).
 • Široké spektrum použití nabízí možnost utěsnění na bázi tvrdé minerální vaty a protipožární malty. Protipožární malta po nanesení utvoří celistvou přepážku s velmi vysokou pevností.
 • Ucpávka je plynotěsná, odolná proti vodě, tlaku, chemickým látkám různého druhu a radioaktivitě.
Měkká požární ucpávka

Měkká požární ucpávka

 • Řešení tohoto utěsnění je obdobné jako u elektrických kabelů a lávek. Liší se pouze v přesazích nátěrů protipožární barvy na prostupujících konstrukcích a nutností doplnit systém utěsnění plastových trubek o protipožární manžety, laminát nebo zpěňující tmel.
Utěsnění prostupu elektrických kabelů a kabelových lávek

Utěsnění prostupu elektrických kabelů a kabelových lávek

 • Aplikace systému nevyžaduje strojní vybavení, proto je tento způsob jedním ze základních systémů při zhotovování utěsnění velkého počtu prostupů malých i velkých rozměrů, s různými druhy prostupujících instalací.
 • Povrch ucpávky je velmi pružný a umožňuje snadné doplňovaní nových kabelů nebo opravu ucpávky při jejím narušení.
 • Měkkou protipožární ucpávkou se vytvoří utěsnění prostupu v požárně dělící konstrukci stropu nebo stěny. Je tvořena minerální vatou a následným nanesením příslušné vrstvy zpěňujícího protipožárního tmelu a barvy.
Přerušení plastového potrubí - protipožární manžeta

Přerušení plastového potrubí - protipožární manžeta

 • Jednoduchým a přesto velmi účinným opatřením je aplikace protipožární manžety, která v krátké době po vzniku požáru napění pod tlakem a tak plastovou trubku doslova přestřihne a otvor vyplní zpěněným grafitem. Uzavřený prostup má požární odolnost až 180 min.
 • Slouží k utěsnění rozvodů vodovodu a kanalizace, při kterých je nejpoužívanější materiál z plastické hmoty.
Přerušení plastového potrubí - zabudované pásky

Přerušení plastového potrubí - zabudované pásky

 • Stejně jako u ošetření manžetou brání toto systémové řešení šíření požáru způsobem tlakového přerušení potrubí a vyplněním vzniklého otvoru zpěněným grafitem jako zátkou.
 • Rozdíl mezi oběma řešeními je pouze v použitém materiálu a ve způsobu aplikace.
Protipožární nátěr kabelů a kabelových svazků

Protipožární nátěr kabelů a kabelových svazků

 • Vrstva zpěňujícího nátěru nanesená na jednotlivé kabely nebo kabelové svazky zabraňuje šíření požáru po těchto instalacích. Nátěr je neutrální vůči kabelové izolaci a má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti.
 • Uplatní se především u ošetření kabelových tras, ochraně kabeláže v chráněných únikových cestách, v kabelových kanálech a podobně.
Utěsnění kabelových prostupů protipožárními sáčky

Utěsnění kabelových prostupů protipožárními sáčky

 • Je velmi vhodná pro použití v objektech s nutností doplňování a výměny instalací (telekomunikace, počítačové sítě, elektrárny).
 • Ucpávku lze jednoduše rozebrat a znovu uvést do původního stavu.
 • Protipožárními zpěňujícími sáčky je možné vytvořit definitivní i provizorní požární ucpávku.
 • Možnost použití i v místech vystavených radioaktivnímu záření.
Utěsnění menších prostupů zpěnitelným tmelem

Utěsnění menších prostupů zpěnitelným tmelem

 • Systém je vhodný na utěsnění malých prostupů instalací a těsnění stavebních spár.
 • Protipožární zpěňující tmel se používá v kombinaci s minerální vatou. Prostup se vyplní vatou a poté se utěsní zpěňujícím tmelem. Účinkem tepla tmel několikanásobně zvětší svůj objem a vytvoří pevnou vrstvu, která brání šíření ohně na druhou stranu požárně dělící konstrukce.
Utěsnění prostupu za použití zpěnitelného tmelu s obsahem grafitu

Utěsnění prostupu za použití zpěnitelného tmelu s obsahem grafitu

 • Toto provedení ucpávky je vhodné k utěsnění jednotlivých kabelů a kabelových svazků, plastových trubek do průměru 50 mm, plastových elektro průchodek (tzv. husích krků) a stavebních spár.
 • Ucpávka se skládá z minerální vaty a speciálního tmelu, který při požáru několikrát zvětší svůj objem. K tomu vytvoří na prostupující instalace takový tlak, který rozdrtí i silnostěnnou plastovou trubku, vyplní prostory mezi kabely a uzavře plamenům cestu do dalších prostor.
Utěsnění stavebních spár a prostupů pomocí protipožární PU pěny

Utěsnění stavebních spár a prostupů pomocí protipožární PU pěny

 • Systém je vhodný k utěsnění méně přístupných prostupů stropu a stěn v případě nutnosti rychlé a doplňkové aplikace.
 • Protipožární PU pěna při reakci s vodou expanduje až 30 krát a vyplní neprodyšně prostup a prostor mezi instalacemi. Po zatvrdnutí se přebytečná pěna ořízne zároveň s konstrukcí.
Protipožární utěsnění dilatačních spár

Protipožární utěsnění dilatačních spár

 • Systém je flexibilní a umožňuje vzájemný pohyb těsněných konstrukcí se zachováním jejich celistvosti.
 • Vložením speciální pásky, složené z jedné nebo dvou vrstev průmyslového molitanu a dvou až tří vrstev protipožárního laminátu, se utěsní spáry mezi stěnou a stropem, ve stropě nebo ve stěně.

Reference